Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

W związku z art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1570) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach przypomina, że podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a zarejestrowane przed wejściem w życie ww. ustawy zobowiązane są do złożenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenia zawierającego następujące dane:

– imię i nazwisko

– numer pesel

– miejsce zamieszkania i adres

– siedzibę i adres podmiotu

– numer identyfikacyjny REGON, jeśli został nadany

– numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS albo numer identyfikacji podatkowej (NIP)

– numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem  świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Załączamy przykładowy wzór takiego oświadczenia opracowany przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach.