Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Print Friendly, PDF & Email

Ruszają prace
nad opracowaniem
Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)
na lata 2017-2025.

 W  dniach 19 i 20 lipca 2017r. w sali lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – odbyły się spotkania informacyjno – konsultacyjne z przedstawicielami Gmin tworzących Lubelski Obszar Funkcjonalny.

Podczas spotkań zbierane były opinie samorządów, instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się transportem, propozycje i oczekiwania mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* oraz przedstawicieli organizacji społecznych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zrównoważonej mobilności, odnośnie systemu transportowego i zarządzania mobilnością. Ich celem jest określenie kierunków dalszych prac, niezbędnych do przygotowania projektu Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dzięki Państwa uprzejmości liczymy na kolejne propozycje i sugestie dotyczące potrzeb i pomysłów na poprawę i usprawnienie komunikacji na terenie zamieszkiwanej Gminy i Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wszystkie wnioski i uwagi przyjmowane będą do 10 sierpnia 2017r. na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Plan Mobilności LOF”.

Wszystkie zebrane informacje zostaną przeanalizowane i wykorzystane do opracowania projektu Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego**, który poddany zostanie konsultacjom społecznym jesienią 2017 roku.

* Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF) tworzy 16 gmin: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. Obszar ten charakteryzuje się silnymi powiązaniami wewnętrznymi opartymi na dużym mieście jaki jest Lublin: mieszkańcy gmin ościennych dla Miasta Lublin na co dzień dojeżdżają do pracy w Lublinie, uczą się w nim, studiują, chodzą do teatru. Cały obszar LOF ma wspólny potencjał i bariery rozwojowe, niezależne od granic administracyjnych. Planowanie aktywności mobilnej w ramach całego obszaru LOF, ponad granicami administracyjnymi, pozwala osiągnąć lepsze efekty.

** Plan Mobilności LOF to dokument strategiczny dla polityki transportowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jego celem jest wypracowanie sposobów zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich oraz zadbanie o to, by poruszanie się i transport były bezpieczne, wygodne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w obrębie dojazdu do Lublina, przejazd przez Lublin, jak i przemieszczanie się w jego granicach i do gmin ościennych. Główny nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. W dokumencie znajdą się również: ocena stanu istniejącego systemu transportowego, analiza uwarunkowań związanych z systemem transportowym i mobilnością, kierunki rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością, cele i plan działań do 2025 roku oraz system wdrażania i monitorowania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże w planowaniu przyszłych rozwiązań komunikacyjnych.

Ankieta zamieszczona jest na stronie internetowej www.lublin.eu w zakładce partycypacja/konsultacje społeczne.

Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)- ankieta

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Niezgoda, tel.: 81 466 23 10, arkadiusz.niezgoda@lublin.eu

Prosimy o wypełnienie ważnej ankiety