Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja Etap drugi

Print Friendly, PDF & Email

Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest Gmina Nałęczów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie pn. „Planowanie partycypacyjne” w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja etap drugi, które odbędzie się 22 października o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.
Celem spotkania będzie zasięgnięcie opinii i sugestii mieszkańców, przedsiębiorców oraz właścicieli terenów objętych opracowaniem STUDIUM MPZP w rozpoczętym procesie planistycznym mającym na celu wypracowanie koniecznych zmian i aktualizacji w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Nałęczów.

O godz. 12.00 nastąpi rozdanie nagród w ramach drugiej edycji konkursu planistycznego „FUTURE CITY GAME”.

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja Etap drugi

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego.

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób dokonać zgłoszenia inicjatywy i/lub propozycji rozwiązań planistycznych dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów.
Rozwiń formularz kontaktowy..

  Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomość e-mail.:

  Imię Nazwisko (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Temat Wiadomości (wymagane):

  Wiadomość (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych w związku z przesłaniem formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest URZĄD MIEJSKI W NAŁĘCZOWIE, Ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów.

   

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów

  W związku z trwającymi pracami nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów na podstawie Uchwały Nr XLIII/347/18 z dnia 4 Października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów Burmistrz Nałęczowa zaprasza Państwa do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem.

  W celu przygotowania materiałów na potrzeby procedury planistycznej zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym. Odpowiedzi na udzielone pytania pozwolą na zebranie Państwa potrzeb w zakresie kierunków rozwoju funkcjonalno – przestrzennego Gminy Nałęczów, co pozwoli projektantom studium na przygotowanie optymalnych propozycji rozwiązań.

  • Formularz ankiety w wersji edytowalnej dostępny jest poniżej:

  ANKIETA – konsultacje nad projektem zmiany studium

  • w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie przy ul. Lipowej 3,  24-150 Nałęczów, gdzie będzie również można zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu treści dystrybuowanej ankiety.

  Uzupełnioną ankietę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  um@naleczow.pl lub złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie przy ul.  Lipowej 3, 24-150 Nałęczów pokój nr 13.

  Ankieta ma charakter anonimowy. Termin składania ankiet mija 31 lipca 2021 r.

  UWAGA !!!

  Wypełnienie przez Państwa ANKIETY jest działaniem dodatkowym, ma charakter konsultacji społecznych  i nie obiera uprawnień przysługujących Państwu na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym