Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/347/18 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów zmieniona uchwałą Nr XXV/164/20 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 19 czerwca 2020 r., którą zmieniono uchwałą Nr XXVII/180/20 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23 września 2020r., którą zmieniono uchwałą Nr XXVIII/190/20 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 24 listopada 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 5 maja 2021 r.  do 28 maja 2021 r. w  Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, adres: ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia/aktualności.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów, o godzinie 16.30.

Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych.

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 czerwca 2021 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nałęczowa, osobiście w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, pocztą na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2020 r., poz. 1173 ze zm.) na adres: um@naleczow.pl. Składanie uwag z użyciem adresu e-mail równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Nałęczowa.

Burmistrz

/-/ Wiesław Pardyka