Ogłoszenie o otwartym naborze

Ogłoszenie o otwartym naborze
Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego – Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.

 

 

OGŁASZAJĄCY KONKURS:

Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24 – 150 Nałęczów,

NIP: 7162656792, REGON: 431020032

e-mail: sekretariat@naleczow.pl,
strona www: http://www.naleczow.pl, http://umnaleczow.bip.lubelskie.pl

 1. 1.  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Gmina Nałęczów ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego – Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.

Konkurs naboru partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146).

 1. 2.  CEL PARTNERSTWA:

Wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu,
w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych z kompleksowym wsparciem szkół spełniających wymagania konkursu, dla których Gmina Nałęczów jest organem prowadzącym.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, poprzez:

– organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT2, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa);

– podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie korzystania z nowoczesnych metod , technologii i sprzętu;

– organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

– tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego
i indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Podniesienie jakości usług edukacyjnych związane jest z zapewnieniem dzieciom
i młodzieży, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, warunków kształcenia odpowiednio do rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe informacje o Działaniu 12.2 dostępne są w dokumentach dotyczących konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, publikowanych na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-236-12_2_ksztalcenie_ogolne.html

 

 1. 3.  WYMAGANIA / OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa;

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa
w postaci know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami projektu;

Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.

 

 1. 4.  KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
 2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 3. Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
  1. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.
   z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
   o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
   o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).
  2. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy z szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie
   w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu, w szczególności:

– co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca), którego uczestnikami były szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organy prowadzące, projekt obejmował realizację zadań z obszaru kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), a budżet projektu był nie mniejszy niż 4 mln zł;

 1. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
  1. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert:

a)     do 3 lat – 0 pkt

b)     od 3 do 5 lat – 5 pkt

c)     od 5 do 8 lat – 10 pkt

d)     powyżej 8 lat – 15 pkt

 1. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu:

a)     do 2 projektów – 0 pkt

b)     od 3 do 5 projektów – 5 pkt

c)     od 6 do 10 projektów – 10 pkt

d)     11 i więcej projektów – 15 pkt

 1. Doświadczenie w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego nauczycieli:

a)     do 2 projektów – 0 pkt

b)     od 3 do 5 projektów – 5 pkt

c)     od 6 do 10 projektów – 10 pkt

d)     11 i więcej projektów – 15 pkt

 1. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
 2. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań – w tym działań edukacyjnych – w projekcie – od 0 do 20 pkt.
 3. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów):

a)     ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równoważny – 5 pkt,

b)     akredytacja kuratora oświaty – 5 pkt,

c)     certyfikacja VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważna – 5 pkt,

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

 1. 5.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści – z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg
  z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
 5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 7. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

 

 1. 6.  TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
  1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

 

 1. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
 2. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia
  i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
 3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie)
  w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego – Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty
  nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16”, na adres ogłaszającego konkurs: Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24 – 150 Nałęczów, pok. nr 13, sekretariat Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.
 4. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2016 r.
  w godzinach pracy Urzędu Miasta Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24 – 150 Nałęczów
  tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
 6. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
 8. Wybranemu Podmiotowi, Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 9. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
 10. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

 

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

Urszula Borkowska, Katarzyna Kowalska Tel. 81 50 14 500

 1. 7.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
  1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
  2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
   1. Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie i w godzinach pracy ogłaszającego konkurs, w Urzędzie Miasta Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24 – 150 Nałęczów, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
   2. Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   3. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

 

 1. 8.  DODATKOWE INFORMACJE:
  1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego
   z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

 

Nałęczów, dnia 25 kwietnia 2016 r.

Z up. Burmistrza Nałęczowa

Artur Rumiński

Zastępca Burmistrza

……………………………………….

W imieniu ogłaszającego konkurs

 

Załączniki:

 1. Wzór „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Dokument źródłowy

Załącznik nr 1 -Wzór „Formularza ofertowego”

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyłonieniu partnera spoza sektora finansów publicznych