Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Print Friendly, PDF & Email

 

    BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze

pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

 

Cele konkursu:

Konkurs ma na celu wybranie ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Nabór odbywa się do realizacji następujących zadań:

  1. Organizacja szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe
  2. Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2021 roku na realizację zadań wynosi 155 000, 00 zł

Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2021 roku o godzinie 15.30

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów (pok. Nr 13) w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).

Zasady naboru wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się TUTAJ