Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                 Nałęczów, dn. 14.02.2017 r.
OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w następującym zakresie:
I.    Upowszechniania krajoznawstwa i turystyki
Ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, które prowadzą działalność statutową w określonych wyżej dziedzinach, do udziału w pracach Komisji Konkursowych do rozpatrywania ofert złożonych w ww. konkursach.
Konkurs dotyczy zadania publicznego w zakresie:
I.    Upowszechniania krajoznawstwa i turystyki
1.    Prowadzenie punktu informacji turystycznej
a)    przygotowanie programów zwiedzania dla zorganizowanych grup turystycznych,
b)    zabezpieczenie materiałów promocyjnych dotyczących Nałęczowa i okolic,
c)    aktualizacja danych zakresu turystyki w serwisie www.naleczow.pl,
d)    przygotowanie i kolportaż kalendarza imprez turystycznych i kulturalnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez te podmioty i biorących udział w konkursie.
Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1.    ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
2.    proponowanie podziału środków pomiędzy wybranych oferentów,
3.    rekomendowanie ofert do dofinansowania Burmistrzowi Nałęczowa.
Organizacje/ podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowane osoby oraz organizacje zgłaszające, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydaci do Komisji Konkursowej – TURYSTYKA” osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, pok. Nr 13, lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydatów na członków Komisji należy zgłaszać w terminie do 22 lutego 2017 roku do godziny 9:00.

Burmistrz Nałęczowa

Andrzej Ćwiek