Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Print Friendly, PDF & Email

                                                      Załącznik do zarządzenia

 Nr 13/16  z dn. 7 listopada 2016 r.

Burmistrz Nałęczowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie

– ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i zagospodarowania odpadów

1.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • dobry stan zdrowia,
 • umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta.

2.Wymagania dodatkowe:

 •  orientacja w zakresie przepisów i ustaw:
 • o gospodarce komunalnej,
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • o samorządzie gminnym,
 • o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy;
 •   umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole;
 •   doświadczenie zawodowe – preferowany staż  pracy w administracji publicznej.

3.Zakres obowiązków:

 1. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach komunalnych;
 2. prowadzenie zagadnień z zakresu gospodarowania mieszkaniami komunalnymi:
 • ewidencja wniosków o przydział mieszkania,
 • prowadzenie postępowań sprawdzających wnioskodawców,
 • sporządzanie pism o wskazaniu osoby do przydziału mieszkania,
 • współdziałanie z Komisją Mieszkaniową,
 • przygotowywanie projektów dokumentów związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy;

3. nadzór nad właściwą realizacją zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:

 • przygotowywanie projektów uchwał z tego obszaru zagadnień,
 • współudział w procedurze przetargowej w przedmiocie wyboru wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z gospodarstw domowych w gminie,
 • kontrola prawidłowości wykonywania przez wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w gminie Nałęczów,
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości systemu gospodarki odpadami.

4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów i ścieków komunalnych,

5. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, dokumentacji stanu przyrody, oraz spraw związanych z cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej;

6. sporządzanie projektów umów, zleceń w zakresie zadań przypisanych do tego stanowiska i nadzór nad ich realizacją;

4.Warunki pracy:

Brak szkodliwości warunków pracy.

5.Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • życiorys /CV/ zawierający informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
 • uzasadnienie przystąpienia do naboru,
 • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub oświadczenie o doświadczeniu zawodowym,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw obywatelskich,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • inne wg uznania kandydata potwierdzające kompetencje na to stanowisko.

6.Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24 -150 Nałęczów, w terminie do dnia 18  listopada 2016 r. /piątek/ do godz. 15°°, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i zagospodarowania odpadów”, osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nałęczowie (pokój nr 13) lub listem poleconym (decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Urzędu).

7.Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Miejskiego w Nałęczowie na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest p. Urszula Borkowska –Sekretarz Gminy Nałęczów  tel. 815014500.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP (www.naleczow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

Dokument źródłowy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze