Ogłoszenie o naborze animatorów sportu

Print Friendly, PDF & Email
 
Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na animatorów sportu, którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu „Orlik 2012”

Gmina Nałęczów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na animatorów sportu – osób zainteresowanych gospodarowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym Orlik w Nałęczowie przy ul. Paderewskiego 9.

Przewiduje się zatrudnienie 2 osób.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Okres zatrudnienia: od 1 marca do 30 listopada 2017 r.

Nabór adresowany jest do: nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów tj. osób  posiadających stosowne uprawnienia – minimum instruktorskie.

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna:

1. posiadać uprawnienie/a zawodowe na animatora sportu w jednej z dyscyplin sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka);

2. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na stanowisku trenera lub instruktora,

Zakres zadań animatora sportu:

1. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów, mistrzostw sportowych),

2. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

3. popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,

4. nadzór nad realizacją harmonogramów szkoleń,

5. prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,

6. przygotowanie sprawozdań z działań realizowanych na obiekcie, sprawozdania należy złożyć odpowiednio w terminach I- do 15 czerwca; II- do 15 września;  III – do 15 grudnia 2017 r.

7. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,

8. dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,

9. przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Nałęczowie,

10. współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjów
oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Nałęczów w zakresie popularyzacji zajęć rekreacyjnych i sportowych.

Oferta powinna zawierać – wymagane dokumenty:

  1. Cv,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienie/a zawodowe kandydata na animatora sportu,
  4. oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  5. oświadczenie kandydata na animatora sportu o niekaralności,
  6. oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  7. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  8. zarys koncepcji funkcjonowania obiektu „Orlik 2012” w okresie od marca do listopada 2017 roku,
  9. informację o doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą potwierdzoną referencjami.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Oferta powinna być opatrzona klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji” – w myśl ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Oferty należy składać osobiście (w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów ul. Lipowa 3,  pok. nr 13) lub za pośrednictwem poczty na adres:

– Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów – w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na animatora sportu 2017” w terminie od 15 lutego 2017 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).

Oferta może być złożona elektronicznie pod warunkiem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Oferty które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

                                                                 BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

Andrzej Ćwiek