Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości

Print Friendly, PDF & Email
Nałęczów, dnia 16 sierpnia 2018 r.

IZ.6845.23.2018.JW

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r., (t. j. Dz. U 2014, poz. 1490 ze zm.)

Burmistrz Nałęczowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem następującej nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka numer 328/5 o pow. 0,3637 ha, położona przy ul. Lipowej 3 w Nałęczowie, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00029723/8.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, Nałęczów, do wynajmu przeznaczona jest część usytuowana na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie o pow. 127,05 m2 . Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową z siecią kanalizacyjną z przyłączeniem do kanalizacji zbiorczej, centralnego ogrzewania.

 
 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów, zatwierdzonego uchwałą z dnia 29 marca 2018 r., Rady Miejskiej w Nałęczowie ( Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 maja 2018 r., poz. 2271), działka numer 328/5, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem UP-2 – tereny usług publicznych, dla których podstawowym przeznaczeniem terenu są usługi administracji i plac ogólnomiejski, zaś uzupełniające przeznaczenie to usługi nieuciążliwe.

Powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem usług gastronomicznych, handlu spożywczego, handlu odzieżą używaną, środkami chemicznymi i środkami ochrony roślin.

Nieruchomość sprzedawana jest w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza  za 1m2  wynosi 40,00 zł  netto (słownie: czterdzieści  złotych).

Podana cena wywoławcza nie obejmuje: podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę), wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Wadium  1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu, nie może  wynosić  mniej niż  1 % ceny  wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 1000  w Urzędzie  Miejskim w Nałęczowie  w sali nr 16.

Osoby  przystępujące  do  przetargu  powinny  do dnia 21 września 2018 r., wpłacić  wadium w pieniądzu przelewem na rachunek Gminy Nałęczów BS Nałęczów nr 87 8733 0009 0000 1010 2000 0060; tytułem „przetarg na lokal – ul. Lipowa 3, Nałęczów”. Zainteresowanym, którzy nie wygrają przetargu wadium wypłaca się po jego zakończeniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet czynszu najmu. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony  podatek Vat  23%.

Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu miesięczny. Czynsz będzie aktualizowany raz w roku poprzez waloryzację wskaźnikiem wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I – III kwartałów w danym roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ogłoszonego w Monitorze Polskim.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa najmu na 3 lata. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny odpis odpowiedniego rejestru. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialne poświadczone aktualne pełnomocnictwo. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeśli posiada notarialne poświadczone aktualne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej. Jeśli ustalony najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanych przez Burmistrza Nałęczowa organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Nałęczowa może  odwołać  ogłoszony  przetarg   jedynie  z  ważnych  powodów. Informacji dotyczącej w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie pok. Nr 28  tel. 81 50 14 500 wew. 32 (istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dniach 22 sierpnia oraz 5 i 12 września br. od godz. 9.00 do godz. 12.00)

 

Burmistrz Nałęczowa

/-/ Andrzej Ćwiek

Załączniki: