Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Załącznik do zarządzenia Nr 194/2017

Burmistrza Nałęczowa z dn. 17.01. 2017r.

                                                BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze

pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

 

Cele konkursu:

Konkurs ma na celu wybranie ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

I.Rodzaje zadań i termin ich realizacji :

1. Organizacja szkolenia, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego –

 • zadanie realizowane będzie w okresie – od 20 lutego do 31 grudnia 2017 roku.

2. Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży –

 • zadanie realizowane będzie w okresie – od 1 kwietnia do 31 października 2017 roku.

II.Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2017 roku na realizację zadań określonych  w pkt. I.1 wynosi 140 000 zł., a w pkt. I. 2 wynosi 10 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są statutowo działające w dziedzinie sportu organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
 3. Oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Nałęczowa

w terminie do 20 lutego 2017 roku, w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.

 1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Nałęczowa w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.
 2. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania  w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań w harmonogramie i kosztorysie.
 3. Od decyzji Burmistrza Nałęczowa nie przysługuje odwołanie.
 4. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu i dostarczeniu przez oferenta dokumentów niezbędnych do jej podpisania.
 1. Warunkiem podpisania umowy jest złożenie sprawozdania z realizacji zadań publicznych zleconych przez gminę Nałęczów w 2016 r. (w przypadku ich realizacji).

IV.Wymagane dokumenty :

 1. Oferty należy złożyć na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300). Wraz z ofertą należy złożyć załączniki w niej wymienione.
 2. Do oferty należy dołączyć również:

1) Wykaz uczestników szkolenia sportowego, mieszkających lub uczących się na terenie gminy Nałęczów wraz z harmonogramem zajęć szkoleniowych;

2) Informację dotyczącą osiągnięć sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego w roku 2015 i 2016;

3) Oświadczenie czy w stosunku do oferentów jest lub nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

 1. W przypadku składania oferty wspólnej (dwu lub więcej podmiotów) należy załączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z podmiotów.
 2. W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
 • formułę „za zgodność z oryginałem”,
 • datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 • podpis, co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją tej osoby).
 1. W przypadku braków formalnych w złożonej ofercie, oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie oferty musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji  w tej sprawie.
 2. Wszystkie pola oferty należy wypełnić w sposób czytelny i kompletny. Jeśli pole nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłoszonego przez niego zadania należy wpisać „nie dotyczy”.
 3. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 4. W przypadku składania oferty wspólnej winna być ona podpisana przez osoby uprawnione wszystkich podmiotów.
 5. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
 1. W przypadku dołączenia pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1827). Opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Nałęczowie nr 79873300090000101020000010).
 2. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne
  nie będą rozpatrywane.

V.Warunki realizacji zadania:

1.Adresatami zadania powinni być przede wszystkim mieszkańcy gminy Nałęczów, a w szczególności dzieci i młodzież.

2.Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie potrzebnym do jego realizacji.

3. Przygotowanie zawodowe kadry merytorycznej realizującej zadanie winno umożliwić właściwe i pełne zrealizowanie zadania.

4.Terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiednich umowach, które zawarte zostaną niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

5.Obligatoryjnie wymagany jest finansowy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w całkowitym koszcie realizacji zadania na poziomie minimum 10%.

6.Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że zawarta umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

7.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

8.Warunkiem rozliczenia zadania jest złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300).

VI.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym, złożone w przewidzianym terminie. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą objęte procedurą konkursową.
 2. Ze zgłoszonych ofert na realizacje zadania zostaną wybrane, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie te, które gwarantują prawidłową ich realizację. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy z więcej niż jednym oferentem w ramach jednego zadania.
 3. Kryteria oceny formalnej:

1) Czy oferta złożona jest w terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?

2) Czy oferta złożona jest na obowiązującym formularzu?

3) Czy formularz oferty posiada wszystkie wymagane informacje?

4) Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?

5) Czy oferta posiada podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej?

6) Czy działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu?

Oferty nie spełniające wymogów określonych w pkt. 1-5 będą wymagały uzupełnienia barków formalnych pod rygorem niedopuszczenia do oceny merytorycznej.

 1. Kryteria oceny merytorycznej:

1) Możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę w tym:

a) baza sportowa oferenta,

b) posiadanie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania w danej dyscyplinie sportu,

c) liczba uczestników szkolenia sportowego.

2) Jakość wykonania zadania oceniana o zasoby kadrowe oraz ich kwalifikacje;

3) Kalkulacja kosztów realizacji zadania:

a) czy przedstawione koszty pozwalają na realizację zadania,

b) czy koszty ujęte z dotacji są kosztami kwalifikowanymi,

c) czy planowany jest i w jakiej wysokości udział środków własnych lub pochodzących z  innych źródeł.

4) Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

5) Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Nałęczów w zakresie realizacji zadań publicznych,w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII. Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 -tej.
 2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów (pok. Nr 13) w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Każda oferta powinna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie z podaniem rodzaju zadania tj.:
 • Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz

współzawodnictwo sportowe

 • Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

VIII. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania:

 1. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia;
 2. Wynajem obiektów sportowych niezbędnych do realizacji programów szkolenia;
 3. Bieżące koszty eksploatacji obiektów sportowych (własnych) wykorzystywanych do realizacji programów szkolenia sportowego(bez remontów oraz napraw);
 1. Ubezpieczenie uczestników zadania;
 2. Transport zawodników i sprzętu związany z realizacją zadania;
 3. Wyżywienie uczestników zadania;
 4. Zakwaterowanie uczestników zadania;
 5. Delegacje sędziowskie;
 6. Obsługa techniczna szkolenia sportowego i zawodów;
 7. Opieka medyczna szkolenia sportowego i zawodów;
 8. Opłaty wpisowe, startowe i licencyjne;
 9. Zakup sprzętu sportowego i materiałów promocyjnych do realizacji zadania;
 10. Dyplomy, medale, puchary związane z realizacją zadania;
 11. Koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów;
 12. Stypendia sportowe dla zawodników ustanawiane przez Klub;
 13. Inne, niezbędne do realizacji szkolenia, koszty w zależności od specyfiki dyscypliny sportu;
 14. W ramach kosztów obsługi zadania – kosztów pośrednich stanowiących do 10% dotacji

– obsługa finansowo-księgowa zadania,

– obsługa administracyjna,

– czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych,

–  zakup materiałów biurowych oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych.

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki ponoszone w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia podpisania umowy z oferentem.

IX.Zrealizowane zadania publiczne w roku 2015 i 2016.

Wysokość przekazanych dotacji w zakresie kultury fizycznej: 2015 r. – 125.000 zł.;
2016 r. – 120.000 zł

X.Postanowienia końcowe.

 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia całości lub części naboru bez podania przyczyny.
 2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

Z up. Burmistrza

Artur Rumiński

Zastępca Burmistrza

Wzór oferty

Harmonogram

Przewidywana kalkulacja kosztów

Dokument źródłowy

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz określenia regulaminu pracy komisji.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku