Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów

Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów
Print Friendly, PDF & Email


Nałęczów, dnia 9 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA
ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów
PP.6720.1-1.2019

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nałęczowie Uchwały Nr XLIII/347/18 z dnia 4 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań          i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje cały obszar administracyjny gminy Nałęczów.

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy        z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, iż ww. zmiana studium wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, adres: ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2019 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Miejskim  w Nałęczowie, pocztą na adres ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, ustnie do protokołu w pok. nr 29 (II piętro) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 162), na adres: um@naleczow.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nałęczowa.

BURMISTRZ
/-/ Wiesław Pardyka

                                                                 

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Burmistrz Nałęczowa z siedzibą w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów.
  2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl, lub pisemnie na adres urzędu.
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów  i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
  4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
  5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w do-wolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych,
  7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe.  W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.