Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Print Friendly, PDF & Email

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5  ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021 poz. 485) zawiadamiam, że w dniach od 05.04.2023 r. do 07.05.2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nałęczów.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nałęczów.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nałęczów wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 05.04.2023 r. do 07.05.2023 r. w następujących formach:

I.      ZBIERANIA UWAG

 • w postaci elektronicznej:

-poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag i propozycji dostępnego w formacie .docx, zamieszczonego na stronie naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce ogłoszenia –

– wypełniony formularz należy przesłać za pomocą:

-poczty elektronicznej na adres e-mail: um@naleczow.pl

-skrytki ePUAP na adres: /UMNaleczow/Skrytka_ESP

-w terminie od dnia 05.04.2023r. do dnia 07.05.2023 r

 • w postaci papierowej:

-poprzez wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłaszania uwag i propozycji dostępnego w formacie .docx, zamieszczonego na stronie naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce ogłoszenia

-Wypełnione formularze w formie papierowej można złożyć:

  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
   24-150 Nałęczów
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
   24-150 Nałęczów pokój nr 13 (sekretariat) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu:.
 • w postaci ustnej:

-w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nałęczowie pod numerem telefonu
(81) 50-14-500 wew. 37

-osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, w pokoju nr 14 w godzinach od 7:30-15:30.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji jakimi są: zbieranie uwag w postaci elektronicznej i papierowej proszeni są o skorzystanie z przygotowanych formularzy.

II.      BADANIA ANKIETOWEGO

 • w postaci elektronicznej:

-poprzez wypełnienie formularza ankiety konsultacyjnej dostępnej w formacie .docx, zamieszczonej na stronie naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce ogłoszenia –

-wypełniony formularz ankiety należy przesłać za pomocą:

-poczty elektronicznej na adres e-mail: um@naleczow.pl

-skrytki ePUAP na adres: /UMNaleczow/Skrytka_ESP

w terminie od dnia 05.04.2023r. do dnia 07.05.2023 r

 • w postaci papierowej:

-poprzez wypełnienie i wydrukowanie formularza z ankiety konsultacyjnej dostępnej w formacie .docx, zamieszczonej na stronie naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce ogłoszenia

-Wypełnione formularze w formie papierowej można złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów pokój nr 13 (sekretariat) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu:.

III. SPOTKANIA OTWARTEGO Z INTERESARIUSZAMI REWITALIZACJI

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.04.2023r.  godz. 16:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów (pokój nr 16 – sala konferencyjna).

Na spotkaniu będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nałęczów.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nałęczów wraz z mapą przedstawiającą proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nałęczów, jak również formularz konsultacyjny zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej udostępnione zostaną od dnia 05.04.2023r.

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl w zakładce ogłoszenia – aktualności,
 2. na stronie internetowej Urzędu – naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, pokój nr 13 (sekretariat).

 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl w zakładce ogłoszenia – aktualności
 • na stronie internetowej Urzędu naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
 • na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 05.04.2023 r. oraz po dniu 07.05.2023 r.,
 • anonimowe – niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

 

Burmistrz

Wiesław Pardyka