Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zatrudni wychowawcę / pedagoga w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zatrudni wychowawcę / pedagoga w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie.

Proponowana forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: lipiec – sierpień 2017r. z możliwością przedłużenia

 

Wymagania niezbędne:

Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, nauki o rodzinie lub psychologia;

Kandydat nie jest i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

Kandydat nie był skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

 

Posiada cechy osobowościowe takie jak: odpowiedzialność, empatia, odporność na stres, samodzielność, komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży,
 2. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych,
 3. organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć tematycznych, zabaw, zajęć sportowych oraz zajęć wpływających na rozwój zainteresowań  i uzdolnień wychowanków świetlicy,
 4. pomoc w organizacji wycieczek i spacerów,
 5. rozwijanie u wychowanków samodzielności i społecznej aktywności,
 6. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
 7. współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków świetlicy,
 8. ścisła współpraca z pracownikami MOPS w Nałęczowie,
 9. współpraca z innymi specjalistami mająca na celu pomoc wychowankom świetlicy,
 10. ścisła współpraca z wolontariuszami i sponsorami,
 11. pomoc w układaniu planów pracy świetlicy,
 12. prowadzeniu dokumentacji świetlicy oraz pracy z wychowankami,
 13. ścisła współpraca i integracja ze społecznością lokalną,
 14. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: mopsnal@op.pl   lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka do dnia 07.07.2017r. do godz. 15:00 

 Kontakt :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie

ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów

Tel. 81 501-44-81