Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia realizowanego w ramach projektu pt. „Nałęczów przemocy mówi NIE”

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie od czerwca do grudnia 2017 r. realizuje projekt pt. „Nałęczów przemocy mówi NIE!” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy” – Edycja 2017, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  1. bezpłatna specjalistyczna pomoc psychologiczno – terapeutyczna – od m-ca czerwca br. w wymiarze 6 godzin w tygodniu przyjmuje psycholog, oferowane poradnictwo jest bezpłatne i odbywa się w siedzibie MOPS w Nałęczowie.  Poradnictwo skierowane jest do osób stosujących przemoc, doświadczających przemocy, członków rodzin oraz świadków. Praca psychologa z osobami doświadczającymi przemocy ma na celu: edukację na temat przemocy, rozpoznawanie zjawiska, identyfikowanie typowych zachowań, rozpoznawanie przekonań uniemożliwiających wyjście z sytuacji bycia ofiarą przemocy, poszukiwanie możliwych sposobów reagowania w odpowiedzi na przemoc ze strony sprawcy, praca nad stawianiem granic – zatrzymaniem przemocy. Ponadto prowadzona jest praca terapeutyczna nad zwiększaniem poczucia własnej skuteczności, nad poczuciem wpływu, odkrywaniem własnych potrzeb, uczuć i oczekiwań oraz poszukiwanie możliwych sposobów ich zaspokajania. Działania skierowane do sprawców przemocy będą miały na celu edukację na temat przemocy (uświadomienie czym jest przemoc, jakie zachowania o tym świadczą, jakie konsekwencje wynikają z przemocy), pracę nad rozpoznawaniem i identyfikowaniem zachowań świadczących o stosowaniu przemocy, wzbudzaniu motywacji do zaprzestania stosowania przemocy, pracę nad rozpoznawaniem źródeł przemocy, przekonań leżących u podstaw zachowań świadczących o przemocy (w tym interwencja w zakresie problemu alkoholowego), praca nad relacjami w rodzinie. Ponadto, prowadzona będzie praca nad emocjami tj. rozpoznawanie złości, poszukiwanie sposobów radzenia sobie ze złością
    w konstruktywny sposób, panowanie nad gniewem i agresją (techniki samokontroli). Indywidualne konsultacje dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc, członków ich rodzin i osób zagrożonych przemocą odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 18.00 w siedzibie MOPS w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7, pok. 201.

Możliwość skorzystania ze wsparcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 81 5014481, kom. 513 177 989 lub 513 163 393.

2. bezpłatna specjalistyczna pomoc prawna – porady prawne odbywają się 2 razy w miesiącu w siedzibie MOPS i są udzielane bezpłatnie. Przeznaczone są dla osób doznających przemocy, członków ich rodzin, osób zagrożonych przemocą oraz  świadków. Porady udzielane są w sprawach rodzinnych, karnych, majątkowych, mieszkaniowych, świadczeń socjalnych itp.

Porady prawne odbywają się w  godzinach od 13.00 do 18.00 w siedzibie MOPS w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7,  pok. 201.

Najbliższe terminy: 18.07.2017 r., 25.07.2017 r., 08.08.2017 r., 29.08.2017 r.

Możliwość skorzystania z porady po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 81 5014481, kom. 513 177 989 lub 513 163 393.

3. grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy – w ramach projektu przewidziane jest wspieranie funkcjonowania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Spotkania grupy odbywają się co dwa tygodnie, po 2 godz. W okresie realizacji projektu planuje się 12 spotkań grupy wsparcia, które będą miały formę warsztatową. W grupie wsparcia kobiety otrzymują profesjonalną pomoc i wsparcie, mogą wymienić się doświadczeniami, poznać osoby z podobnymi problemami oraz poszukać wspólnie rozwiązań sytuacji trudnych. Uczestnicy zajęć poznają różne metody i techniki relaksacyjne. Głównym celem warsztatów będzie redukcja napięć psychofizycznych poprzez ćwiczenia oddechowe, muzykoterapię z elementami wizualizacji, trening uważności Mindfullness. Grupę wsparcia prowadzi psycholog.

Spotkania grupy odbywają się w godzinach od 17.00 do 18.30 w siedzibie Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie,   ul. Głębocznica 23a.

Najbliższe terminy: 13.07.2017 r., 27.07.2017 r., 10.08.2017 r., 24.08.2017 r.

4. cykl szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego/Grup Roboczych oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy (tj. pracowników oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, strażników miejskich).

  • Szkolenie dla kardy niepedagogicznej i pozostałych pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy Nałęczów (tj. woźne, konserwatorzy, pracownicy administracyjno – biurowi, kucharze i pomoce kuchenne, pracownicy fizyczni i obsługi, pracownicy biblioteki)

Czas szkolenia: 4 godz. zegarowe

Termin szkolenia: 25.08.2017r. godz. 09:00

Cele szkolenia:

Rozwój umiejętności profesjonalnej pomocy dziecku krzywdzonemu.

Zakres tematyczny szkolenia:

Rodzaje i formy krzywdzenia dzieci, jak rozpoznać, czy dziecko jest krzywdzone?, obraz psychologiczny dziecka krzywdzonego, ujawnianie przez dziecko przemocy w rodzinie, zasady pomocy dzieciom krzywdzonym, podejmowanie interwencji w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka.

Osoby biorące udział w szkoleniu poza materiałami szkoleniowymi otrzymają również poradnik  „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła”.

 

  • Szkolenie – Strategia pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych – działania w sytuacjach: współwystępowania przemocy w rodzinie i choroby psychicznej, braku kontaktu z członkami rodziny, konfliktu rodzinnego

Czas szkolenia: 1 dzień – 8 godz. dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna = 45minut).

Termin szkolenia: 22.09.2017r.

Odbiorcy szkolenia:

Osoby pracujące w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych oraz przedstawiciele służb współpracujący z Zespołem Interdyscyplinarnym, pracownicy instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy (tj. pracownicy oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, strażnicy miejscy).

Cele szkolenia:

Analiza możliwości działania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w niejednoznacznych sytuacjach, takich jak: współwystępowanie przemocy i choroby psychicznej, konfliktu w rodzinie, uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej konfliktu oraz kontaktu z osobą z rozpoznaniem choroby psychicznej, uzyskanie praktycznych wskazówek w przypadku nie pojawiania się członków rodziny na posiedzeniach zespołu/grupy, uzyskanie praktycznych wskazówek pomocnych przy tworzeniu strategii pracy zespołu i  grup w takich przypadkach.

Zakres tematyczny szkolenia:

Potrzeby osób chorych psychicznie doznających przemocy, postępowanie z osobą chorą psychicznie stosującą przemoc, motywowanie do kontaktu i zasady nawiązywania kontaktu, prawa pacjenta, rozróżnienie: kłótnia, konflikt, czy przemoc w rodzinie, konsekwencje, właściwości, fazy i zagrożenia wynikające z konfliktu, metody rozwiązywania konfliktów, konflikt około rozwodowy – sytuacja dzieci – wskazówki do postępowania, motywowanie do współpracy po założeniu NK.

 

  • Szkolenie – Niebieska Godzina Wychowawcza

Czas szkolenia: 1 dzień – 8 godz. dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna = 45minut).

Termin szkolenia: 23.10.2017r.

Odbiorcy szkolenia:

Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w placówkach oświatowych i pomocowych z terenu gminy Nałęczów, osoby realizujące programy profilaktyczne w szkołach.

Cele szkolenia:

Poszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie rozpoznawania przemocy, reagowania na nią, wskazywania, gdzie uczniowie mogą szukać pomocy i wsparcia, poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez wskazanie możliwości prowadzenia z uczniami zajęć na ten temat.

Zakres tematyczny szkolenia:

Edukacja na temat mechanizmów przemocy oraz funkcjonowania rodziny w sytuacji przemocy, rozwijanie umiejętności rozpoznawania przemocy, wskazówki do  prowadzenia wczesnej interwencji i udzielania dziecku pomocy w takiej sytuacji, wiedza na temat działania służb odpowiedzialnych za zatrzymanie przemocy w rodzinie i współpracy interdyscyplinarnej oraz obowiązkach i roli pracowników oświaty w tym zadaniu, przekazanie metodologii: sposobu prowadzenia dwóch godzin zajęć dla dzieci i materiałów potrzebnych do ich prowadzenia (2 godz. wychowawcze) dotyczących przemocy w rodzinie.

Osoby biorące udział w szkoleniu poza materiałami szkoleniowymi otrzymają również poradnik  „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła”.

 

  • Szkolenie – Grupy robocze w praktyce – superwizja zespołu interdyscyplinarnego

Czas szkolenia: 1 dzień – 8 godz. dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna = 45minut).

Termin szkolenia: 24.11.2017r.

Odbiorcy szkolenia:

Osoby pracujące w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych oraz przedstawiciele służb współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym, pracownicy instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy (tj. pracownicy oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, strażnicy miejscy).

 

Cele superwizji:

Doskonalenie warsztatu zawodowego oraz wsparcie i pomoc w pokonywaniu trudności z jakimi spotykają się w pracy i w kontaktach z klientami osoby realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i realizacja procedury „Niebieskie Karty”, wspieranie rozwoju zawodowego, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Zakres merytoryczny superwizji:

Szukanie i wzmacnianie tego, co w  zespole „działa” i co jest jego potencjałem, odnalezienie obszarów w pracy  zespołu, które warto rozwijać i ulepszać, dostarczenie  narzędzi umożliwiających jeszcze lepszą komunikację w zespole oraz superwizja  przypadków.

 

  • Szkolenie – Co robić żeby chciało się chcieć – profilaktyka wypalenia zawodowego.

Czas szkolenia: 2 dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna = 45minut).

Przewidywany termin szkolenia: 7-8.12.2017r.

Odbiorcy szkolenia:

Osoby pracujące w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych oraz przedstawiciele służb współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym, pracownicy instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy (tj. pracownicy oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, strażnicy miejscy).

Cele szkolenia:

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu członków Zespołu  Interdyscyplinarnego/Grup Roboczych oraz pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy (tj. pracowników oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, strażników miejskich), rozwój kompetencji zawodowych i osobistych potrzebnych do pracy z klientami, rodzinami z problemem przemocy oraz nauka – jak chronić się przed wypaleniem zawodowym.

Zakres tematyczny szkolenia:

Rozpoznawanie własnych zasobów pomocnych do pracy z klientem, nauka budowania  kontaktu i współpracy z klientami w oparciu o wybrane narzędzia i techniki z podejścia TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) oraz modelu NVC (Non Violent Communication – Porozumienie bez Przemocy), nauka motywowania klientów do współpracy, pomoc w znalezieniu sposobów radzenia sobie ze stresem związanym z pracą w obszarze problemów psychospołecznych i przemocy, pomoc w znalezieniu sposobów radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami, które pojawiają się w pracy z klientami oraz zbudowanie osobistego planu ochrony przed wypaleniem zawodowym i zaplanowanie jego realizacji.

5. pogadanka dla osób starszych i niepełnosprawnych o tematyce przemocy w rodzinie – w ramach projektu przewiduje się czterogodzinne spotkanie dla seniorów na temat przemocy domowej oraz form oferowanej pomocy i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Pogadanka ma na celu wzrost wiedzy osób starszych dotyczącej przemocy oraz możliwości pomocy rodzinom z problemem przemocy. Spotkanie o tematyce przemocy w rodzinie pt. „Przemoc w rodzinie – formy, rodzaje, możliwości pomocy” odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. (piątek),  od godz. 14.00 do 18.00 w Nałęczowie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny,

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pocztą na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

Więcej informacji o projekcie oraz o aktualnych terminach można uzyskać w Biurze Projektu. Osoby zainteresowane uzyskaniem oferowanego wsparcia lub ofertą szkoleń prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów

tel. 81 5014481, kom. 513 177 989 lub 513 163 393

e-mail: mopsnal@op.pl,

www.mops-naleczow.pl