Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim świadczeniobiorcom o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, w tym „500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim świadczeniobiorcom o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, w tym „500+”
Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim świadczeniobiorcom o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+  na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Złożenie kompletnego wniosku w miesiącu sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego bez opóźnień, natomiast złożenie wniosku w okresie od 1 września do 31 października br. może spowodować przesunięcie wypłaty świadczenia 500+ należnego za miesiąc październik br. na listopad 2017 r.  

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy złożyć najpóźniej do końca października, wnioski o zasiłek rodzinny – do końca listopada 2017 r.

Wnioski dot. powyższych świadczeń wraz z załącznikami można będzie uzyskać w siedzibie ośrodka pomocy lub pobrać ze stron internetowych: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ lub  http://www.mops-naleczow.pl/  lub złożyć w formie wniosku elektronicznego za pośrednictwem wybranego systemu teleinformatycznego.

Aby mieć gwarancję kontynuacji wypłat świadczeń bez opóźnień prosimy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminach:

  • do końca sierpnia 2017 r. na fundusz alimentacyjny
  • do końca września 2017 r. na świadczenia rodzinne.

Złożenie wniosku po tym terminie może skutkować przesunięciem wypłaty świadczeń odpowiednio na listopad i na grudzień z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że kwota świadczenia wychowawczego oraz kwoty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w okresie zasiłkowym 2017/2018 nie ulegają zmianie i wynoszą:

  • świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia 500,00 zł,
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 95,00 zł,
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł,
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł, maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego 95,00 zł,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 90,00 zł, natomiast na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110,00 zł,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113,00 zł, natomiast w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła 69,00 zł.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze nie ulega zmianie.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenie wychowawcze wynosi 800,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 1.200,00 zł na osobę.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne wynosi 674,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę.

Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018 nie ulega zmianie i wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie, a maksymalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego na jedno dziecko nadal wynosi 500,00 zł.

Miesięczny dochód z ha przeliczeniowego za 2016 rok stosowany w świadczeniach wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS po 23 września 2017 r.

Broszura informacyjna 500+ w pigułce

Informator 500 +

Objaśnienia do wzoru wniosku o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie jej duplikatu