Lubelska Wojewódzka Komenda OHP informuje o naborze do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

Print Friendly, PDF & Email

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, iż rozpoczęła się
rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

Wsparciem zostanie objęta młodzież pochodząca ze środowisk zmarginalizowanych, patologicznych, która wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych wymaga profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się.

Zajęcia w ramach projektów ukierunkowane zostały na wyeliminowanie lub ograniczenie powodów, które osłabiają pozycję młodzieży na rynku pracy: niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak doświadczenia zawodowego czy niedostateczne tzw. kompetencje emocjonalno- społeczne.
Uczestnicy projektu to osoby, które jednocześnie spełniają następujące kryteria:

– ukończyły 18 rok życia, a nie osiągnęły 25 rok życia,

– są bierne zawodowo (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz nieposzukujące pracy),

– nie kształcą i nie szkolą się,

– nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

– w projekcie pierwszeństwo przystąpienie mają osoby niepełnosprawne.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone kursy zawodowe w zawodach dostosowanych do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, którzy w uczestnikach widzą swoich potencjalnych pracowników. Rodzaj kursu będzie indywidualnie ustalony na podstawie oferty pracodawcy, dającego gwarancję zatrudnienia uczestnika projektu po 3 — miesięcznym stażu zawodowym i ukończonym projekcie. Jest to doskonały sposób na zdobycie pracownika odzwierciadlającego potrzebę pracodawcy określoną danym stanowiskiem pracy.
W ramach projektu przewidziane są środki na doposażenie stanowiska pracy stażysty w miejscu pracy oraz comiesięczną refundację kosztów opieki nad stażystą dla przypisanego opiekuna stażu w danej firmie. Stażysta, będący uczestnikiem projektu, otrzymuje stypendium stażowe, dofinansowanie kosztów dojazdu, zwrot kosztów za badania lekarskie oraz zwrot kosztu za opiekę nad dzieckiem lub osobę zależną.
Termin rekrutacji do projektu 01.09.2017 – 31.10.2017
Do projektów zrekrutowana zostanie młodzież chcąca skorzystać z rewitalizacji społeczno —zawodowej, pochodząca z terenów defaworyzowanych, zdegradowanych w gminach wiejskich, miejsko — wiejskich i miejskich, na których będzie przeprowadzona rewitalizacja zgodnie z Działaniem 13.3 oraz 13.4 RPO WL. W związku z powyższym, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP informuje, it rozpoczęła się również rekrutacja do II tury projektów „Kierunek? Sukces!” oraz „Aktywizacja, Integracja w OHP” realizowanych w ramach RPO WL, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Zakres zadań analogiczny jak w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia”.
Pytania dotyczące rekrutacji uczestników, bądź propozycji odnośnie rodzaju kursów zawodowych należy kierować do Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Lubelskiej WK OHP, tel: 81 524 51 08 w. 19 lub 21, e-mai – lubelska@ohp.pl.

Plakat