Konsultacje społeczne

Print Friendly, PDF & Email

 I N F O R M A C J A

I n f o r m u j e  s i ę, że w okresie od 14 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. będą prowadzone konsultacje projektu uchwały  –

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nałęczów oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nałęczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Konsultacje będą prowadzone z wykorzystaniem techniki informatycznej oraz tradycyjnej formy pisemnej.

Treść  projektu uchwały jest zamieszczona na stronie internetowej Nałęczowa od dnia 14 maja 2018 r.

Wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności przewodniczący jednostek pomocniczych Gminy Nałęczów, w terminie do 4 czerwca 2018 r. mogą zgłaszać, do Burmistrza Nałęczowa opinie i uwagi do projektu uchwały.

 

Sekretarz Gminy Nałęczów

Urszula Borkowska

Projekt uchwały