KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Print Friendly, PDF & Email

  I N F O R M A C J A

Stosowanie do uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr VII/40/15  z dnia 13 maja  2015 r. roku w sprawie określania sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz.1892) –  i n f o r m u j e  s i ę,  że w okresie od 20 września do 7 października 2016 r. będą prowadzone konsultacje- „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie”,  na 2017 rok”.

Konsultacje będą prowadzone z wykorzystaniem techniki informatycznej.

Treść  projektu Programu  jest na stronie internetowej www.naleczow.pl  zakładka „Aktualności”.

Wszystkie zainteresowane podmioty w terminie do 7 października 2016 r. będą mogły zgłaszać opinie i uwagi do Projektu  Programu kierując je do Burmistrza Nałęczowa na adres email; sekretariat@naleczow.pl.

 

                                                                                    Sekretarz Gminy Nałęczów

                                                                                          Urszula Borkowska

Zarządzenie  Nr 160/2016 Burmistrza Nałęczowa z dnia 15 września 2016 r.

PROJEKT „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”