Komunikat w sprawie konsultacji społecznych

Print Friendly, PDF & Email

Komunikat w sprawie konsultacji społecznych

projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Nałęczowie w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na 2019 rok.

Burmistrz Nałęczowa zaprasza do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Nałęczowie w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2019 rok.

 

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Nałęczów.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 01.10.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 22.10.2018r.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu zmiany Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2018 r.:

– pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@naleczow.pl

– osobiście –  pok. nr 13. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nałęczowie

 

Nałęczów, dnia 01.10.2018r.

 

Burmistrz Nałęczowa

Andrzej Ćwiek