Informacja dotycząca sposobu organizacji systemu opieki medycznej w powiecie puławskim

Informacja dotycząca sposobu organizacji systemu opieki medycznej w powiecie puławskim
Print Friendly, PDF & Email

Decyzja wojewody lubelskiego o przekształceniu puławskiego szpitala w jednoimienną placówkę zakaźną wzbudziła wśród mieszkańców wiele emocji i wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego. Wychodząc naprzeciw Państwa obawom, przekazujemy zbiór praktycznych informacji o zasadach świadczenia pomocy medycznej w najbliższym czasie.

Jednoimienny szpital zakaźny w Puławach – czy musimy obawiać się izolacji miasta?

– Nie. Organizacja w puławskim szpitalu placówki zakaźnej, która będzie udzielała pomocy mieszkańcom regionu zarażonym koronawirusem, nie oznacza tworzenia w Puławach tzw. „czerwonej strefy”, czy wprowadzania innych, szczególnych ograniczeń.

Jak będzie wyglądała opieka nad pacjentami, potrzebującymi ogólnej porady lekarskiej?

– Należące do SPZOZ w Puławach Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) będą funkcjonowały normalnie, przy zachowaniu dodatkowych środków ostrożności, wynikających z sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ogólną poradę lekarską będzie można otrzymać w każdej z czterech Przychodni na terenie Puław: POZ nr 1 – ul. Partyzantów 17, POZ nr 2 – ul. Skłodowskiej 10, POZ nr 3 – ul. Kilińskiego 22, POZ nr 4 – ul. Kołłątaja 51. Przychodnie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00. Numery telefonów do Przychodni POZ znajdują się na stronie internetowej: http://szpitalpulawy.pl/?przychodnia=przychodnie-poz
– Ponadto zostaje uruchomiona Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51. W przypadku nagłego zachorowania dziecka jest możliwa porada lekarska w Przychodni, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejszą konsultację telefoniczną pod numerem tel. 605-891-355 lub 81 45-02-390.

Czy nastąpią zmiany w sposobie świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

– Nie. Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane będą w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni POZ Nr 1, 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 17. tel. 81 45 02 313. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w POZ). Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Część przychodni niepublicznych zawiesiło swoją działalność. Co z pacjentami, którzy dotychczas leczyli się w NZOZ-ach?

– Pacjenci będą mogli w miarę możliwości SP ZOZ w Puławach otrzymać pomoc w przychodniach POZ należących do SP ZOZ. Należy pamiętać, że ze względu na system rozliczeń z NFZ, przed uzyskaniem porady należy złożyć deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Wyboru lekarza w POZ można dokonać bezpłatnie dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.

Jak będzie wyglądała pomoc medyczna w nagłych przypadkach?

– W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzona jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00 – 18:00.

Czy pacjenci będą mogli korzystać z porad lekarzy specjalistów?

– Tak, wizyty w poradniach specjalistycznych będą odbywały się w Przychodni Specjalistycznej na ul. Centralnej 16. Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, spodziewamy się, że terminy wizyt zaplanowanych u lekarzy specjalistów będą wymagały zmiany terminu . W takich wypadkach pacjenci zostaną wcześniej poinformowani o przeniesieniu wizyty na nowy termin.

Gdzie, w tych trudnych chwilach można uzyskać wsparcie psychologiczne?

– Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06 i 800 110 001 (bezpłatna infolinia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
– SP ZOZ w Puławach również zabezpiecza pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Pani Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.

O ewentualnych zmianach w organizacji systemu opieki medycznej będziemy Państwa informowali na bieżąco.