IN F O R M A C J A o konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie”, na 2018 rok”.

Print Friendly, PDF & Email

Stosowanie do uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr VII/40/15  z dnia 13 maja  2015 r. roku w sprawie określania sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz.1892) –  i n f o r m u j e  s i ę,  że w okresie od 04 do 20 października 2017 r. będą prowadzone konsultacje  – „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku i o wolontariacie”,  na 2018 rok”.
Konsultacje będą prowadzone z wykorzystaniem techniki informatycznej.

Treść  projektu Programu jest na stronie internetowej www.naleczow.pl zakładka „Aktualności”.

Wszystkie zainteresowane podmioty w terminie do 20 października 2017 r. będą mogły zgłaszać opinie i uwagi do Projektu Programu kierując je do Burmistrza Nałęczowa na adres email; mguzek@naleczow.pl.

Sekretarz Gminy Nałęczów
Urszula Borkowska

Projekt „Rocznego Programu współpracy Gminy Nałęczów z Organizacjami pozarządowymi na 2018r.

Formularz zgłaszania uwag i opinii

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami społecznymi