Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Również Mieszkańcy naszej Gminy mogą składać wnioski o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Nabór będzie trwał od 8 kwietnia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział:

  • osoby bezrobotne  (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
  • bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
  • osoby ubogie pracujące, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY Sp. z o.o.

Aleja Lotników Polskich 121-045 Świdnik

(wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik >> III piętro)

e-mail: biuro@dotacje-sil.org.pl
tel.: 534 372 614

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.dotacje-sil.org.pl

Serdecznie zapraszamy!