Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości

Nałęczów, dnia 16 sierpnia 2018 r. IZ.6845.23.2018.JW Ogłoszenie o przetargu Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r., […]

Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Drzewieckie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich na realizację zadania publicznego pt. “Utrzymanie i renowacja obiektów małej architektury”. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące […]