Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Print Friendly, PDF & Email

                                                      Załącznik do zarządzenia

 Nr 14/16  z dn. 7 listopada 2016 r.

Burmistrz Nałęczowa

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie – ds. utrzymania infrastruktury technicznej gminy –wymiar  zatrudnienia ½ etatu

1.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • dobry stan zdrowia,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

2.Wymagania dodatkowe:

– orientacja w zakresie przepisów i ustaw:

 • o gospodarce komunalnej,
 • o drogach publicznych,
 • o samorządzie gminnym,
 • Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

3.Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji gminnych dróg i ulic oraz spraw związanych z zajęciem pasa drogowego, nadawaniem nazw ulicom i ich oznakowaniem w tym przygotowywanie dokumentów zgody/odmowy na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczeniem opłat z tego tytułu oraz kontrola wpłat;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem drogami gminnymi, chodnikami i innym ogólnodostępnym mieniem gminy;
 • prowadzenie ewidencji porządkowej miejscowości, ulic i adresów;
 • sprawy związane z zimowym utrzymaniem infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy Nałęczów;
 • bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń infrastruktury gminy:
 • oświetlenia ulicznego,
 • elementów małej architektury,
 • dróg i chodników
 • podejmowanie skutecznych działań eliminujących stwierdzone uszkodzenia, awarie i niebezpieczeństwa;
 • sporządzanie projektów umów, zleceń w zakresie przypisanych do stanowiska zadań  i nadzór nad ich realizacją.

4.Warunki pracy:

Brak szkodliwości warunków pracy.

5.Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • życiorys /CV/ zawierający informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
 • uzasadnienie przystąpienia do naboru,
 • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub oświadczenie o doświadczeniu zawodowym,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw obywatelskich,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • inne wg uznania kandydata potwierdzające kompetencje na to stanowisko.

6.Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24 -150 Nałęczów, w terminie do 18  listopada 2016 r. /piątek/ do godz. 15°°, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. utrzymania infrastruktury technicznej gminy”, osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nałęczowie (pokój nr 13) lub listem poleconym (decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Urzędu).

7.Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Miejskiego w Nałęczowie na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest p. Urszula Borkowska –Sekretarz Gminy Nałęczów  tel. 815014500.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP (www.naleczow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

Dokument źródłowy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze