Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na animatorów sportu w 2021 r.

Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na animatorów sportu w 2021 r.
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa

ogłasza nabór na animatorów sportu,

którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym
w ramach programu „Orlik 2012”

Gmina Nałęczów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na animatorów sportu – osób zainteresowanych gospodarowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym Orlik w Nałęczowie, przy ul. Paderewskiego 9.

Przewiduje się zatrudnienie 2 osób .

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Okres zatrudnienia: od 1 marca do 30 listopada 2021 r.

Nabór adresowany jest do: nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów, tj. osób  posiadających stosowne uprawnienia – minimum instruktorskie.

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna posiadać:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską – w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu lub posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdał egzamin końcowy;
 • Uprawnienie/a zawodowe na animatora sportu w jednej z dyscyplin sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka);
 • Pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 • Dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie);
 • Nieposzlakowaną opinię;

a także:

 • Nie być karana za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela , trenera lub instruktora sportu;
 • Mile widziane jest udokumentowane ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy.

Zakres zadań animatora sportu:

 1. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów, mistrzostw sportowych),
 2. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 3. popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
 4. nadzór nad realizacją harmonogramów szkoleń,
 5. prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
 6. przygotowanie sprawozdań miesięcznych z działań realizowanych na obiekcie, sprawozdania należy złożyć odpowiednio w terminach do 10 każdego następnego miesiąca.
 7. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
 8. dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
 9. przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Nałęczowie,
 10. współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych
  oraz stowarzyszeniami, działającymi na terenie gminy Nałęczów, w zakresie popularyzacji zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz organizacji inicjatyw, aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

Oferta powinna zawierać – wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienie/a zawodowe kandydata na animatora sportu,
 4. oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata na animatora sportu o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 7. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
 8. zarys koncepcji funkcjonowania obiektu „Orlik 2012” w okresie od marca do listopada 2021 roku, zawierający plan działań o charakterze sportowym oraz propozycję możliwych działań społecznych, sprzyjających aktywizacji
  i integracji społeczności lokalnej,
 9. informację o doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą potwierdzoną referencjami.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Oferta powinna być opatrzona klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Oferty należy składać osobiście (w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów ul. Lipowa 3,  pok. nr 13) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na animatora sportu 2021” w terminie do dnia 05 lutego 2021 r., do godziny 1530 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).

Oferta może być złożona elektronicznie pod warunkiem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.