Burmistrz Nałęczowa ogłasza konkurs na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Nałęczowa ogłasza konkurs na rachmistrzów spisowych
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa – Gminny Komisarz Spisowy w Nałęczowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Powszechny Spis Ludności i Mieszkań odbędzie się w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia
30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

  • ukończone 18 lat,
  • nieposzlakowana opinią,
  • co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
  3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani będą do wzięcia udziału
w szkoleniu kończącym się egzaminem. Egzamin jak i szkolenie realizowane będzie
za pomocą aplikacji e/m-learning. Liczba rachmistrzów przydzielonych na teren Gminy Nałęczów jest ograniczona. Spośród osób z pozytywnym wynikiem egzaminu
na rachmistrzów będą kwalifikowane osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów
o zakwalifikowaniu na rachmistrza decydować będzie kolejność zgłoszeń

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie kandydatury (wzór w załączniku)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty można składać w terminie do 9 lutego 2021 r.

WYNAGRODZENIE RACHMISTRZA SPISOWEGO:
Wynagrodzenie ustala się jako iloczyn stawki w wysokości:

  • 7 zł. brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym;
  • 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów (w dniach pracy urzędu w godz. od 7.30 do 15.30), osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do urzędu).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Nałęczowie – nr tel. 81 5014500 wew. 25 lub 40 e-mail: sekretariat@naleczow.pl

Pliki do pobrania:

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania_28.01.2021

Informacja RODO