Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki
Print Friendly, PDF & Email

Gmina Nałęczów otrzymała z Unii Europejskiej dofinansowanie na realizację projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki” Umowa, potwierdzająca przyznanie została podpisana 18.07.2019 r., a termin wykonania wszystkich robót został wyznaczony do połowy grudnia 2020 r. Oficjalne wręczenie umów odbyło się 9 sierpnia 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Dzięki unijnemu wsparciu samorząd wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej o długości 8,54 km. Do sieci podłączone zostaną 133 nieruchomości. W ramach robót towarzyszących przewiduje się wykonanie instalacji OZE (2 lamp hybrydowych), zlokalizowanych przy przepompowniach ścieków służących do ich oświetlenia, montaż wodomierza w celu lepszej kontroli ilości zużytej wody i ograniczeniu strat, a także monitoring jakości wód. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń, przedostających się do gleby i wód ze zbiorników bezodpływowych oraz wpłynie znacząco na podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do infrastruktury technicznej.  Wartość całkowita inwestycji to 6 676 242, 51 zł, z czego 3 055 531, 26 zł stanowi dotacja z Unii Europejskiej.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.4 : Gospodarka wodno-ściekowa.

Foto: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/wreczono-38-umow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lubelskiego-na-lata-2014-2020/