Apel o zaangażowanie w pomoc oraz wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe terenie województwa

Print Friendly, PDF & Email

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zwraca się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych,
w opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, na strychach oraz dworcach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Wieloletnie doświadczenia innych miast pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców.

Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, a także do pomocy między sąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

Apelujemy również do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. Prosimy, aby w tym trudnym okresie zimowym zabrać te osoby do siebie, pomóc im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służby medycznej. Konieczne są również codzienne odwiedziny tych osób oraz zainteresowanie ich sytuacją. W sytuacji, kiedy nie jesteście Państwo w stanie codziennie odwiedzać rodziców czy dziadków, zabezpieczcie im usługi opiekuńcze, a także nawiążcie stały kontakt z najbliższymi sąsiadami. Wskazane jest, aby samotnym rodzicom i dziadkom zabezpieczyć również telefon, dzięki któremu będą mogły w razie potrzeby skontaktować się zarówno z Państwem jak i np. z lekarzem czy innymi osobami.

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie jest bowiem przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Pragniemy w tym miejscu podkreślić, Państwa rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współdziałanie oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców gminy we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie podejmują liczne działania na rzecz osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i chorych. Działania te nakierowane są na aktywizację społeczną osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie realizować swoich potrzeb życiowych oraz tworzenie sieci wsparcia, która umożliwi pomoc tym osobom w funkcjonowaniu w środowisku. Ze względu na stale rosnącą populację osób starszych i niepełnosprawnych rośnie również zapotrzebowanie na pracę socjalną dla tych osób oraz podejmowanie innowacyjnych i różnorodnych działań.

W szczególnie trudnych okresach dla osób starszych, takich jak zima i lato pracownicy socjalni dodatkowo monitorują środowiska osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Monitorują również środowiska w celu sprawdzenia czy członkowie rodziny prawidłowo sprawują opiekę nad osobami starszymi, a także czy osoby starsze i niepełnosprawne mają zabezpieczone potrzeby.

Poza udzielaniem pomocy finansowej czy pomocy w formie usług opiekuńczych udzielają poradnictwa na temat możliwości przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, likwidacji barier funkcjonalnych, zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej, przepisach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, podjęcia nauki i pracy oraz działalności organizacji pozarządowych. Pracownicy socjalni pomagają w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania skierowania i umieszczenia w zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz domach pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni podejmują liczne działania mające na celu ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielają pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a także inicjują kontakty rodzinne, podejmują działania zmierzające do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobami wymagającymi takiej pomocy. Udzielają pomocy osobom starszym w organizowaniu lekarstw, opału, drobnych napraw w mieszkaniu. Pomagają w wypełnianiu oraz przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego itp. Organizują wizyty domowe lekarskie oraz wizyty domowe pielęgniarek środowiskowych, udzielają pomocy w organizacji odzieży, używanych mebli i sprzętów gospodarstwa domowego, reprezentują interesy klientów Ośrodka i występują w ich imieniu w instytucjach takich jak: sąd, urzędy administracji rządowej i samorządowej, ZUS, spółdzielnia mieszkaniowa, zakład energetyczny, gazownia, itp., udzielają pomocy w załatwieniu dokumentu tożsamości, udzielają pomocy w załatwianiu rent i emerytur, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz innych świadczeń. Pracownicy socjalni (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) również przeprowadzali wywiady środowiskowe celem przyznania – specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Ponadto pracownicy MOPS w Nałęczowie wspólnie ze Strażą Miejską monitoruje skalę bezdomności na terenie gminy Nałęczów. W wyniku przeprowadzonych monitoringów ustalono, że dotychczas na terenie gminy Nałęczów nie przebywały osoby bezdomne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie ma również opracowany wykaz teleadresowy placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym – schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej oraz punktów pomocy doraźnej. Wykaz ten zostanie umieszczony na stronie internetowej tut. Ośrodka ( www.naleczow.naszops.pl ), a także rozesłany do Sołtysów i Radnych naszej gminy. Pracownicy tut. Ośrodka będą go również umieszczać w miejscach użyteczności publicznej m.in. na dworcach, w przychodniach zdrowia, urzędzie, aby zwiększyć dostępność do tych informacji dla osób potrzebujących wsparcia.

Rejestr schronisk i noclegowni znajduje się również na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lublin.uw.gov.pl w zakładce Urząd →Wydziały→ Wydział Polityki Społecznej→ Wsparcie osób bezdomnych→ Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Rejestr można również otrzymać w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Nałęczów prosimy o pilny kontakt z:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie,
  Spółdzielcza 17 A, 24-150 Nałęczów,
  tel. 81/501 44,
  od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30.

 

 1. Straż Miejska,
  Al. Lipowa 3,
  24-150 Nałęczów, pok. nr 21
  tel.: 81 5014500 w. 35.

 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Puławach
  Al. Wojska Polskiego 6,
  24-100 Puławy,
  Tel. 112 lub tel. (81) 889 02 10, fax. (81) 889 02 44.

 

 1. Posterunek Policji w Nałęczowie
  Kościuszki 5,
  24-150 Nałęczów,
  Tel. 112 lub (81) 889 02 61.

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.

Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego stan na dzień 28.11.2016r.