Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
Print Friendly, PDF & Email

Nałęczów, dn. 11.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


            W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: urn wyborczych

1.Przedmiot zamówienia:

Urny wyborcze wykonane zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016 r., poz. 312  z późn. zm.):

a) 13 szt. wykonane zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

b) 1 szt. wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

c) 3 szt. wykonane zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

d) 1 szt. wykonane zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Okres realizacji zadania: do dnia  01.09.2016 r.
2. Kryterium oceny oferty: cena –  waga 100%
3. Sposób przygotowania oferty:

a) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”

b) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe: Urny wyborcze”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów- sekretariat lub przesłać e-mailem:um@naleczow.pl

 

Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia  19.07.2016 r. do godz. 10:00.

 

Artur Rumiński

Zastępca Burmistrza Nałęczowa

Dokument źródłowy

Wzór oferty

Protokół wyboru oferty