OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA- OBSZAR IV-NAŁĘCZÓW-BOCHOTNICA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA- OBSZAR IV-NAŁĘCZÓW-BOCHOTNICA
Print Friendly, PDF & Email

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów

PP.6721-IV.53.2016           

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru IV – Nałęczów-Bochotnica

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr XXXVI/301/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru IV – Nałęczów-Bochotnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru IV – Nałęczów-Bochotnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 czerwca 2016 r. do 5 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3,        24-150 Nałęczów, pok. nr  16 w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016r. w sali nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nałęczowa z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2016r.

Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu na adres mailowy: um@naleczow.pl lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP na adres: /UMNaleczow/skrytka lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: /UMNaleczow/SkrytkaESP

Z up. BURMISTRZA

 Artur Rumiński

Dokument źródłowy