Komunikat w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Komunikat w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Print Friendly, PDF & Email
Burmistrz Nałęczowa zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nałęczów.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii odnoszących się do projektu przedmiotowego Programu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.10.2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 03.11.2020 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku Formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2020 r. pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@naleczow.pl

Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie Nr 229/2020 Burmistrza Nałęczowa z dnia 08 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Nałęczów, dnia 08.10.2020 r.

Burmistrz Nałęczowa

Wiesław Pardyka

Zarządzenie Nr 229/2020 Burmistrza Nałęczowa z dnia 08 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – projekt Programu współpracy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – formularz konsultacyjny

Formularz_konsultacyjny-_Program_wspolpracy_na_2021_rok_nal (wersja edytowalna)

Sprawozdanie z konsultacji