PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W NAŁĘCZOWIE
Świetlica Środowiskowa
ul. Głębocznica 23a, 24-150 Nałęczów

Poniedziałek-Piątek 8:00-13:00

                                                                                tel. (81) 710-46-30

Punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie
Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione są osoby fi­zyczne, które:

– nie ukończyły 26 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
– ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

– posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny – okazanie ważnej Karty Dużej Rodziny, o któ­rej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

– w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nie­należnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobo­wiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) – na podstawie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

– uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1991 r. o kombatan­tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powo­jennego – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa powyżej,

– posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – na podstawie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana po­szkodowanego,

– w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszko­dowany) – złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługują­cych jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

–  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

– udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygoto­wawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo­administracyjnym,

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo­administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. -powiat puławski