Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2017 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 195/2017                                                            Burmistrza Nałęczowa                                                            z dnia 26 stycznia 2017 r.   BURMISTRZ  NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z […]

Szkolenie z przygotowania wniosków o przyznanie małych grantów

PROGRAM SZKOLENIA: „PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MAŁYCH GRANTÓW na: – inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej – inicjatywy na rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych, w tym seniorów – inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego i kulturowego) w ramach działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” TERMIN I MIEJSCE […]

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Załącznik do zarządzenia Nr 194/2017 Burmistrza Nałęczowa z dn. 17.01. 2017r.                                                 BURMISTRZ NAŁĘCZOWA na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) ogłasza otwarty […]

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Puławach Puławy, dnia 15-12-2016r.   Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) Grudzień 14, 2016 Ustawa z dnia […]

Pożyczka na start

Szanowni Państwo, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  w ramach projektu w okresie monitorowania „Pożyczka na start”.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz […]

Ogłoszenie o naborze wniosków przez ARiMR w I kwartale 2017 roku

Rolniku, jeżeli chcesz założyć pozarolniczą działalność gospodarczą możesz otrzymać wsparcie w wysokości 100 tys. zł w postaci bezzwrotnej premii na jej rozpoczęcie. W I kwartale 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski. Jednym z kryteriów uzyskania wsparcia jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień […]

MIKRO innowacje MAKRO korzyści

DO 100 TYS. ZŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY Z POGRANICZA EDUKACJI I RYNKU PRACY Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Grant w wysokości do 100 tys. zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić […]

Projekt zmian LSR i załączników. Można zgłaszać uwagi do 16 stycznia 2017 r.

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu. Uchwałę wraz z załącznikami zamieszczamy poniżej. W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym i dodatkowo podświetlono kolorem żółtym. Tekst proponowany do usunięcia został przekreślony. Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych […]