Projekt „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie przystąpił do projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Celem projektu jest usprawnienie procesu aplikowania o środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. Dzięki przystąpieniu naszego Ośrodka do projektu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, […]

„Nałęczowska Akademia Seniora” zaprasza …

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie z myślą o seniorach przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych […]

Projekt „ Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z Lublina przygotował projekt partnerski w ramach konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych […]

Pierwsze Ogólnopolskie Święto WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI – 23.09.2018 r. Wąwolnica

Pokażmy, że jesteśmy wdzięczni Polskiej Wsi i Rolnikom za pracę i wsparcie jakie przez stulecia nieśli Rzeczpospolitej! W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Prezes Rady Ministrów zaprasza na Pierwsze Ogólnopolskie Święto WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI. Uroczystość odbędzie się 23 września o godzinie 12:00 w Wąwolnicy, w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej u stóp Wzgórza Kościelnego. W […]

Wyniki programu “Bezpieczni bez azbestu”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce WYNIKI zostały zamieszczone listy osób, których Zgłoszenia lokalizacji zostały zatwierdzone do realizacji. Natomiast osoby, które znalazły się na  liście rezerwowej otrzymają wsparcie automatycznie po uwolnieniu kolejnych funduszy.   Jak korzystać z zakładki WYNIKI? W celu weryfikacji Zgłoszenia lokalizacji, należy wpisać nazwisko danej osoby. Ponadto informujemy, […]

Zapytanie ofertowe- Fundusz sprawiedliwości

Projekt pn.: o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczonej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”” Nałęczów, dn. 06.09.2018 r. Zamawiający:           Gmina Nałęczów      ul. Lipowa 3              24-150 Nałęczów         ZAPYTANIE OFERTOWE   Rozdział I – tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień […]