Informacja ARIMR w sprawie wpisu Kół Gospodyń Wiejskich do Krajowego Rejestru KGW

BP ARiMR w Puławach informuje, że wnioski o wpis Kół Gospodyń Wiejskich  do KRKGW i otrzymaniu wsparcia w 2018 r.można składać nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji. Wniosek wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu składa się […]