Lubelska Wojewódzka Komenda OHP informuje o naborze do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” Wsparciem zostanie objęta młodzież pochodząca ze środowisk zmarginalizowanych, patologicznych, która wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych wymaga profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji […]

Konkurs EKO HESTIA SPA

                                                                                  Sopot, 16.10.2017 II edycja konkursu EKO HESTIA SPA rozstrzygnięta! Zwycięzca z województwa świętokrzyskiego, nagrody specjalne dla gmin z Małopolski. W II edycji Konkursu, zdaniem kapituły, najlepszy projekt zgłosiło Busko-Zdrój. Uzdrowisko otrzyma 100 000 złotych na realizację projektów związanych z ochroną środowiska. W ramach EKO HESTIA SPA nagradzane są najciekawsze inicjatywy proekologiczne w polskich uzdrowiskach. […]

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”- bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie” Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do […]

Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny w Nałęczowie

Informujemy mieszkańców oraz osoby korzystające z przejazdu ulicą  Ewy Szelburg-Zarembiny w Nałęczowie o możliwych utrudnieniach związanych rozpoczęciem procesu inwestycyjnego w zakresie: Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny od km 0+008,92 do km 0+220,90 w Nałęczowie. Inwestycja polega na przebudowie jezdni, chodników i budowie nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Prace budowlane będą […]

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Lublin, 05 października 2017 r. KOMUNIKAT E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście […]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach zaprasza na spotkanie informacyjne w dn. 11.10.2017 r. w Puławach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach, zaprasza na spotkanie informacyjne: Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże   w środę 11.10.2017, w godzinach 09:00 – 12:15. Spotkanie nieodpłatne w siedzibie punktu w Puławach przy ul. Centralnej 9 Kontakt 81 8861126, 81 886112627   Szczegóły i zapisy: http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-614-spotkanie_informacyjne_fundusze.html”    

IN F O R M A C J A o konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie”, na 2018 rok”.

Stosowanie do uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr VII/40/15  z dnia 13 maja  2015 r. roku w sprawie określania sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z […]